1. Terug |

Algemene voorwaarden PackagingDirect BV - Apeldoorn

Artikel 1 - DEFINITIES

1.1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

a.

  

PackagingDirect.NL BV: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: PackagingDirect.NL BV gevestigd aan het Schumanpark 67 te Apeldoorn, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 52953890;

b.

 

Klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf die producten bij PackagingDirect.NL BV bestelt;

c.

 

Overeenkomst: de overeenkomst tussen PackagingDirect.NL BV en de klant;

d.

 

Website: de websites www.koffiebekerdirect.nl, www.packagingdirect, www.koffiebekerdirect.be en www.packagingdirect.be die door PackagingDirect.NL BV worden beheerd en waar de klant producten bij PackagingDirect.NL BV kan bestellen;

e.

 

Producten: de bedrukte disposables en alle overige producten die door PackagingDirect.NL BV worden geleverd.

 

Artikel 2 - ALGEMEEN

2.1 

  

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van PackagingDirect.NL BV en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen PackagingDirect.NL BV en klant. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt langs elektronische weg aan de klant ter beschikking gesteld.

2.2

 

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3

 

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4

 

Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door PackagingDirect.NL BV vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5

 

Indien PackagingDirect.NL BV niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat PackagingDirect.NL BV in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.6

 

PackagingDirect.NL BV heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het plaatsen van de bestelling, tenzij de klant na de bestelling akkoord is gegaan met een gewijzigde versie van de algemene voorwaarden.


Artikel 3 - HET AANBOD

3.1 

   

De producten worden niet aangeboden aan consumenten.

3.2

 

De producten worden enkel aangeboden aan klanten die gevestigd zijn in Nederland of in België.

3.3

 

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.4

 

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als PackagingDirect.NL BV gebruik maakt van afbeeldingen, dan zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

3.5

 

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden PackagingDirect.NL BV niet.

3.6

 

Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

 

Artikel 4 - WEBSITE

4.1 

   

PackagingDirect.NL BV garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.

4.2

 

PackagingDirect.NL BV is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website.

 

Artikel 5 - GEBRUIKSVOORAARDEN

5.1 

   

Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.

5.2

 

Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.

5.3

 

Het is de klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van PackagingDirect.NL BV of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

 

Artikel 6 - DE OVEREENKOMST

6.1 

   

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt PackagingDirect.NL BV onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door PackagingDirect.NL BV is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft PackagingDirect.NL BV passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving.

6.2

 

De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

 
Artikel 7 - ANNULERING

7.1 

   

Een geplaatste bestelling kan niet geannuleerd of gewijzigd worden.

7.2

 

Het herroepingsrecht is op de bestellingen die via de website geplaatst zijn niet van toepassing aangezien de klant een rechtspersoon is of een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf en de (meeste) bestelde producten op maat worden gemaakt.

 

Artikel 8 - ACCOUNT

8.1 

   

Op de website kan de klant een account aanmaken.

8.2

  

De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden. PackagingDirect.NL BV kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant. Indien de klant constateert dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn account, dan dient de klant PackagingDirect.NL BV daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

 

Artikel 9 - BEDRUKTE PRODUCTEN

9.1 

  

De bestanden die de klant naar PackagingDirect.NL BV stuurt met de teksten en/of afbeeldingen die op de producten gedrukt dienen te worden, moeten voldoen aan de aanleverspecificaties die op de website staan vermeld.

9.2 

 

De klant kan ervoor kiezen dat PackagingDirect.NL BV een controle uitvoert nadat de bestanden met de opmaak zijn opgestuurd. In dat geval gaat PackagingDirect.NL BV na of de opgestuurde bestanden voldoen aan de technische eisen voor drukken en controleert PackagingDirect.NL BV of de bestanden in overeenstemming zijn met de aanleverspecificaties. PackagingDirect.NL BV beoordeelt in het kader van de “controle bestanden” niet of het aangereikte bestand onjuistheden of vergissingen bevat, in creativiteit, tekst of kleur. PackagingDirect.NL BV is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgeven van teksten, afbeeldingen, e.d.  

9.3

 

Nadat de klant de bestelling geplaatst heeft, ontvangt de klant een drukvoorstel. Gaat de klant akkoord met het drukvoorstel, dan wordt de bestelling in productie genomen en is het niet meer mogelijk om de bestelling en/of de gewenste bedrukking te wijzigen.

9.4

 

De klant houdt rekening met het feit dat kleuren zoals weergegeven in een eigen print-out van de klant of zoals getoond op een beeldscherm bij de klant, in beperkte mate kunnen afwijken van de kleur van de bedrukte producten na productie. Een dergelijke afwijking geeft de klant geen aanspraak wegens tekortkoming.

9.5

 

Het is de klant niet toegestaan PackagingDirect.NL BV de opdracht te verlenen tot het drukken van teksten en/of afbeeldingen die van racistische of discriminerende aard zijn of van teksten en/of afbeeldingen die anderzijds in strijd zijn met de wet en/of goede zeden.

9.6

 

Het is de klant niet toegestaan PackagingDirect.NL BV een opdracht te geven tot het vervaardigen van een product dat inbreuk maakt op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, modelrechten, handelsnaamrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden.

9.7 

  

De klant is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de teksten en/of afbeeldingen die op het product gedrukt dienen te worden. PackagingDirect.NL BV is niet verplicht om te controleren of een naar de specificaties van de klant vervaardigd product de rechten van derden schendt of in strijd met de wet is. Alle kosten die PackagingDirect.NL BV heeft moeten maken of alle schade die zij heeft geleden doordat het aan de klant geleverde product de rechten van een derde schendt of in strijd met de wet is, worden aan de klant in rekening gebracht. De klant vrijwaart PackagingDirect.NL BV voor de aanspraken van derden dan wel voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, die voortvloeien uit de verkoop of in het economisch verkeer brengen van het product dat naar de specificaties van de klant is vervaardigd.

 

Artikel 10 - DE PRIJS EN OVERIGE KOSTEN

10.1

  

Gedurende in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn exclusief btw.

10.2

 

PackagingDirect.NL BV behoudt het recht eventuele afleverkosten of retourneringskosten aan de klant door te belasten.

 

 

Artikel 11 -  LEVERING

11.1

  

PackagingDirect.NL BV zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan PackagingDirect.NL BV kenbaar heeft gemaakt.

11.2

 

De aan de klant kenbaar gemaakte leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.

11.3

 

In het geval dat een vermelde leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van PackagingDirect.NL BV ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

11.4

 

Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding of om de overeenkomst te ontbinden.

11.5

 

De leveringstermijn vangt aan op het moment dat PackagingDirect.NL BV de bestelling heeft bevestigd.

 

Artikel 12 - BETALING

12.1

 

De betaalmogelijkheden staan op de website vermeld.

12.2

 

Indien de klant elektronisch betaalt, zal PackagingDirect.NL BV daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

12.3

 

De klant kan, indien gewenst, op rekening betalen. In dat geval dient de klant het btw-identificatienummer bij zijn bestelling door te geven (verplicht veld op pagina “bestelling afronden”). PackagingDirect.NL BV berekent € 3,50 (excl. btw) aan administratiekosten.

12.4

 

PackagingDirect.NL BV levert enkel op rekening indien:

a.  Het factuur- en bezorgadres van de klant zich bevindt in Nederland of België (geen postbus);

b.  De klant geen surseance van betaling heeft aangevraagd of niet failliet is verklaard of onder curatele is gesteld.

12.5

 

PackagingDirect.NL BV heeft te allen tijde het recht te besluiten dat niet op rekening wordt geleverd en dat de klant het factuurbedrag voorafgaand aan de levering dient te betalen.

12.6

 

De klant ontvangt digitaal een factuur van PackagingDirect.NL BV.

12.7

 

Indien op rekening wordt geleverd, dan dient de betaling te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen na afleverdatum op rekeningnummer ABN-AMRO:  IBAN : NL12 ABNA 0555 3801 49, tenzij de factuur een andere betalingstermijn aangeeft.

12.8

 

Na verloop van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim. Betaling kan uitsluitend geschieden op de door PackagingDirect.NL BV aangegeven wijze. Vanaf de datum dat de klant in verzuim is (vervaldatum van de factuur), zal zonder nadere ingebrekestelling aanspraak worden gemaakt op: De berekening van de wettelijke rente vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening; De berekening van buitengerechtelijke kosten, welke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van € 40,-.

12.9

 

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van PackagingDirect.NL BV op de klant onmiddellijk opeisbaar.

12.10

 

Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

 

Artikel 13 - VERPLICHTING VAN DE KLANT

13.1

   

De klant draagt er zorg voor dat gegevens die PackagingDirect.NL BV nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de overeenkomst in de gewenste vorm ter beschikking komen van PackagingDirect.NL BV.

13.2

 

De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan PackagingDirect.NL BV verstrekte gegevens en informatie.

 

Artikel 14 - KLACHTENREGELING

14.1

   

PackagingDirect.NL BV beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht in overeenstemming met deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd (maximaal 14 dagen) volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij PackagingDirect.NL BV, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd. Bij PackagingDirect.NL BV ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door PackagingDirect.NL BV binnen de termijn van 5 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 15 - AANSPRAKELIJKHEID EN VERJARING

15.1

     

PackagingDirect.NL BV kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

       a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16;
       b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

15.2

  

PackagingDirect.NL BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

15.3

 

PackagingDirect.NL BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat PackagingDirect.NL BV is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

15.4

 

PackagingDirect.NL BV is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

15.5

 

In geen geval is PackagingDirect.NL BV aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat het geleverde product is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.

15.6

 

PackagingDirect.NL BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade, opgelegde boetes en schade door bedrijfsstagnatie.

15.7

 

Indien PackagingDirect.NL BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van PackagingDirect.NL BV beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van PackagingDirect.NL BV gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van PackagingDirect.NL BV beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15.8

 

PackagingDirect.NL BV heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de klant ongedaan te maken of te beperken.

15.9

 

Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens PackagingDirect.NL BV vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens PackagingDirect.NL BV kan aanwenden.

15.10

 

De klant vrijwaart PackagingDirect.NL BV voor vorderingen die derden tegen PackagingDirect.NL BV instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor PackagingDirect.NL BV niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De klant is gehouden PackagingDirect.NL BV op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor PackagingDirect.NL BV mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.

 

Artikel 16 - OVERMACHT

16.1 

  

Van overmacht aan de zijde van PackagingDirect.NL BV is onder andere sprake indien PackagingDirect.NL BV verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oproer, oorlog en oorlogsgevaar, rellen, terrorisme, brand, diefstal, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, internetstoring, stroomstoring, bedrijfsstoring, in- en uitvoerbelemmeringen, werkstaking, blokkades, transportmoeilijkheden, virusinfectie of computervredebreuk door derden.

16.2

 

Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een leverancier van PackagingDirect.NL BV.

16.3

 

Voor zover PackagingDirect.NL BV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is PackagingDirect.NL BV gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

16.4

 

Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan zal PackagingDirect.NL BV de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 17 - GEHEIMHOUDING

17.1 

   

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

17.2

  

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak PackagingDirect.NL BV gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en PackagingDirect.NL BV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is PackagingDirect.NL BV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 18 - INTELECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

18.1 

   

De klant garandeert PackagingDirect.NL BV dat door de uitvoering van de overeenkomst geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet of andere nationale of internationale regelgeving op het gebied van intellectuele eigendomsrechten. De klant vrijwaart PackagingDirect.NL BV zowel in als buiten rechte van alle aanspraken die derden krachtens deze wetten of regelgeving geldend kunnen maken.

18.2

 

Elk intellectueel eigendomsrecht, waaronder auteursrecht, met betrekking tot de website, de programmatuur, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, teksten, merken, handelsnamen, huisstijl en logo’s en waar het door PackagingDirect.NL BV aan de klant verstrekte gegevens betreft, verblijft bij PackagingDirect.NL BV of bij haar licentiegever(s). De klant dient de intellectuele eigendomsrechten van PackagingDirect.NL BV en van haar licentiegevers te allen tijde te respecteren.

18.3

  

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft PackagingDirect.NL BV de vrijheid om het geleverde product te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie, zoals het plaatsen van een foto van het geleverde product op haar website.

 

Artikel 19 - ONDERZOEK NAAR HET BESTAAN VAN RECHTEN

19.1 

   

Tot de opdracht behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de klant.

 

Artikel 20 - TOEPASSING RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

20.1

   

Op overeenkomsten tussen PackagingDirect.NL BV en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.2

 

Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en PackagingDirect.NL BV worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar PackagingDirect.NL BV gevestigd is.

 

V-2017/06

 

{{ message }}